Alapszabály

A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

1.§
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

 1. Az Egyesület neve: CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület
 2. Az Egyesület angol neve: CentrArt Association– New Workshop for Art Historians.
 3. Az Egyesület székhelye: 1023 Budapest, Mecset u. 8. III./1.
 4. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.
 5. Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.

2.§
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége
(1) Az Egyesület céljai:

A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Egyesület (továbbiakban: Egyesület) célja olyan szabad fórum és független szakmai műhely létrehozása művészetelméleti szakemberek – művészettörténészek, muzeológusok, kurátorok és művészeti írók számára – ahol a tagok nyílt és érdekmentes diskurzust folytathatnak szakmájuk aktuális helyzetéről és kérdéseiről, valamint az egyesület szellemiségével összhangban működő tudományos műhely hoznak létre. Az Egyesület politikailag és világnézetileg semleges, mindazonáltal tiszteletben tartja tagjainak politikai és világnézeti meggyőződését. Az Egyesület alapítóinak elsődleges célkitűzése olyan szemlélet meghonosítása, amelynek középpontjában a tagok közötti érdek nélküli eszmecsere, a közös szakmai munkának az egyéni érdekek fölé helyezése áll. Az alapítók a művészettörténész szakma művelőinek mint emberi közösségnek fejlődését és gyarapodását az egyéni szakmai érdekeken felülemelkedő együttműködésben látják. Ebben a szellemben kívánjuk végezni tevékenységünket.

 1. a kor kívánalmainak megfelelő építő jellegű reformok és új kezdeményezések támogatása és felkarolása,
 2. az együttgondolkodás és együttműködés fórumának megteremtése,
 3. közös projektek kidolgozása és megvalósítása az együttműködés szellemében,
 4. a magyar művészeti örökség ápolása elméleti és gyakorlati tevékenységgel.

(2) Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. Tudományos tevékenység, kutatás. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában, mint közfeladatok a 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3) alapján
 2. Műemlékvédelem, az épített környezet alakítása és védelme, mint közfeladatok az 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A § (2) alapján
 3. kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, mint közfeladatok – A kulturális örökség védelme 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1) alapján

A közhasznú tevékenységek megvalósulása érdekében a következő tevékenységeket végzi az Egyesület:

1. – Hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez a művészettörténet, műemlékvédelem, muzeológia területén,

- Tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg,

- Részt vesz a bölcsészettudományi, különösen a művészettörténeti vonatkozású tudománypolitikai stratégia kialakításában, törvénytervezetek véleményezése, javaslattétel kutatási-fejlesztési irányokra, prioritásokra,

- Felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, közös

kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el,

- Elősegíti a művészettörténeti kutatások eredményeinek megismerését a tudományos életben

- Utazási és szállástámogatás kutatói ösztöndíj formájában egyetemi hallgatók részére.

2. – Örökségvédelemmel kapcsolatos honlap létrehozása és működtetése,

- Kapcsolatokat tart fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal, civil szervezetekkel.

3. – Tudományos és/vagy ismeretterjesztő jellegű előadások szervezése, tanulmányi kirándulások szervezése Magyarországon és külföldön,

- Szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását.

(3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az Interneten (az egyesület honlapján: www.centrart.hu), elektronikus körlevelekben, szakfolyóiratokban (Artmagazin, Műértő) való közzététel útján biztosítja.

(4) Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület minden tevékenységéről, programjairól, felhívásairól értesülni lehet a szervezet honlapján (www.centrart.hu), emellett kérésre a programokról, eseményekről elektronikus levélben is kérhető tájékoztatás a szervezet elektronikus címén.

(5) Az Egyesület mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

 

(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

(7) Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

3.§
Az Egyesület tagjai
(1) Az Egyesület tagja lehet az a magánszemély személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, amennyiben a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadják és tagfelvételi kérelmüket az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. A tag a felvételről a jelentkezési lapon megadott elektronikus címen, ennek hiányában postai úton kap értesítést.

 

(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

(5) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a „tag” kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „tiszteletbeli tag” kifejezést.

(6) Az egyesületi tagság megszűnik:

- a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,

- a kilépés írásbeli bejelentésével,

- kizárással,

- ha az Egyesület megszűnik.

(7) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

(8) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

(9) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

(10) A 3.§. (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

(11) A tag és a tiszteletbeli tag a kizáró, illetve a tiszteletbeli tagi címet megvonó közgyűlési határozat ellen 30 napon belül a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

4.§
Tagsági jogok és kötelezettségek
(1) Az Egyesület tagja jogosult:

- részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,

- a magánszemély tag személyesen, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni

- a magánszemély tagok választhatnak és választhatók, a jogi személy tag, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit. A jogi személy tagok képviselői is megválaszthatók tisztségviselőnek.

(2) Az Egyesület tagja köteles:

- az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani – az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni, – a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni. A tagdíj esedékessége folyó év január 15.

(3) Az Egyesület tagja jogosult a tagkártya használatára, és élhet az azzal járó kedvezményekkel. Az Egyesületből való kilépés esetén a kártyát köteles visszajuttatni az Egyesület részére. A kártya érvényességét naptári évenként matricával jelzik, érvényesítésének feltétele az aktuális évi tagdíj megfizetése.

(4) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

(5) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5.§
Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (8. §) valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.

(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

(3) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(4) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

 

(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

6.§
A Közgyűlés
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.

(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés meghatározása.
c) Az Elnökség éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletének az elfogadása.
d) Az egyesület éves beszámolójának jóváhagyása.
e) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.
f) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása
g) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása
h) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása,
i) Az Elnökség javaslata alapján az Egyesület céljainak elérése érdekében kifejtett elnökségi feladatok meghatározása.

(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc nappal írásban, az átvételt igazolható úton meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.

(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egy-szerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(6) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Az elfogadott közhasznúsági mellékletet az Egyesület honlapján az elfogadást követően 8 napon belül, de legkésőbb június 30-ig közéteszi. A honlapon való közzétételtől függetlenül az elfogadott közhasznúsági melléklet, egyéb beszámolói valamint a szervezet működése során keletkezett iratok az Egyesület székhelyén megtekinthetők, azokról másolat készíthető. A betekintésre vonatkozó igényt előzetesen postai, vagy elektronikus úton lehet jelezni a szervezet elérhetőségein.

 

(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

(8) A közgyűlés a személyi döntések (e), f) és g) h) pontok kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.

(9) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

(10) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. A Határozatok Könyve nyilvános, az Egyesület székhelyén megtekinthető, arról másolat készíthető.

7.§
Az Elnökség
(1) Az Egyesület vezető szerve a 7 tagú elnökség. Az elnökséget titkos szavazással 2 évre választják.

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.

(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.

(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal postai úton, illetve elektronikus levélben meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,
b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai szabályok elfogadása,
e) tagfelvétel jóváhagyása,
f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
g) Az elnökségi tagsággal járó feladatoknak jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjesztése.
h) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági mellékletekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,
i) a közhasznúsági melléklet tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,
j) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

(6) Elnökségi tagságra konkrét feladat elvállalásával és megvalósítási tervvel lehet pályázni.

(7) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az elnökség tagjainak visszahívására vonatkozó lehetséges, konkrét ok: az elnökség tagjai visszahívhatók ha tisztségükből adódó feladataikat nem látják el. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

(8) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.

8.§
Az Elnök
(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 2 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

(2) Az Elnök az Egyesület vezető testületének, az elnökségnek a tagja.

(3) Az Elnök hatásköre és feladatai:
– az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
– a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
– a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról szóló gondoskodás,
– az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
– éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése.

9. §.
A Titkár
(1) A Titkár a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 2 év időtartamra választott tisztségviselő, akinek feladata az Egyesület ügyvitelévnek szervezése.

(2) A Titkár az Egyesület vezető testületének, az elnökségnek a tagja.

(3) A Titkár hatásköre és feladatai:
– az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
– a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése,
– amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza, figyelembe véve a személyiségi jogokat és az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat.

 

10.§.
A Felügyelő Bizottság
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról.

 

11.§
Az Egyesület működése és gazdálkodása
(1) Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

(6) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

(7) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

(8) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

(9) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

(10) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

(11) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

12.§
Az Egyesület képviselete
(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.

(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és a Titkár együttesen jogosult rendelkezni.

13.§
Az Egyesület megszűnése

(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.

(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

14.§
Záró rendelkezések

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

(2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Budapesten, 2006. október 27. napján tartott Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta, a 2014. május 7-i Közgyűlés módosította és egységes szerkezetbe foglalt szövegét megállapította.

(3) Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Törvényszéknek az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

 

Kelt: Budapest, 2014. május 7.

Székely Miklós s. k.

elnök